Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово


Във връзка с Писмо № 9105–19 от 17.01.2019 г. на г-жа Таня Михайлова, заместник–министър на образованието и науката и в изпълнение на Решение № 704 от 05.10.2018 г., ПГТЛП гр. Попово предоставя следната задължителна информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

Преместване на ученици в държавните и общинските училища Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места, определени по ДПП Издаване на диплома за средно образование Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 г.) Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 г.)


ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:

Заявление за преместване(docx) Заявление за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование(docx) Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи(docx)
Заявление за издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация(docx) Заявление за издаване на европейско приложение към Диплома за средно образование(docx) Заявление за издаване на европейско приложение на Свидетелство за професионална квалификация(docx)