Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Център за дигитални създатели ETech&Art

Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово реализира спечеленият проект „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ ETech&Art“ по НП „Изграждане на училищна SТЕМ среда“

     Идеята на проекта е изграждане на Център за дигитални създатели ETech&Art, чрез преструктуриране целият втори етаж на училището и трансформиране на 6 учебни кабинети. Фокусът на учебното съдържание е създаване на дигитални проекти и технологични решения с три акцента – инженерни науки, технологии и арт изкуство. Изследователската работа на учениците се планира в хода на проектно-базирана работа. ETech&Art центърът включва зоните:

 1. Лаборатория по Приложно програмиране – персонални работни места за учениците и учителя с лаптоп  (1:1), стени за бележки и описание на алгоритми, презентационен център,  режим на учене „преживяване“.
 2. Лаборатория по Компютърна техника и технологии – два специализирани тренировъчни стенда с WEB базирана интерактивна система с LCD дисплей, комплект инструменти и две лабораторни маси. Учениците работят прави, режими на учене „преживяване“ и „огнище“. 
 3. Лаборатория по Роботика и сензорни системи – масивни маси със захранване за практическа работа, оформяне на 4 работни центъра с осигурен лаптоп, учениците работят прави, презентационен център за учителя, интерактивен дисплей, стени за чертане на скици, специализирана апаратура, комплекти по електроника и електротехника, роботика, сензорни системи, специализиран софтуер, режими на учене „преживяване“ и „огнище“. 
 4. Лаборатория по Графичен дизайн и Мода – ансамбъл от дигитални зони, оборудвани за работа по двойки, 6 лаптопи/таблети със специализиран софтуер и достъп до офис техника, работен център за учителя, режими на учене „преживяване“ и „огнище“. 
 5. Аудиториум – презентационен център, където учениците представят крайни резултати от проектна/екипна дейност, обособени позиции на лектор и аудитория с 20 седящи места, интерактивен дисплей, софтуерна система за връзка с таблети/нотбуци със сензорни екрани за учениците (1:1), озвучаване, режим на учене „на върха“. Обособени пространства за излагане на материали и създадени от учениците арт-проекти.
 6. Зона за екипна работа на учениците – обособяване на 4 офис-острова за работа с компютър, акцентирани в цветово решение, стени за писане и скициране в хода на дискусии, облачна среда, режим на учене „огнище“.

       Дизайнът на учебното съдържание е базиран на комбиниран подход, при който предвиденото за изучаване съдържание по предметите за професионална подготовка и предметите от природонаучния цикъл и математика се допълва с разработване на интегрирано учебно съдържание, базирано на създаването на дигитални продукти. Работата по учебни проекти е доминираща за ефективното използване на ETech&Art центъра.

Въведен е нов учебен предмет „Роботика и сензорни системи“ (X – XII клас) по разширена професионална подготовка – практика, обезпечен с нужните учебни материали – теоретичен модул и практически задачи, които включват индивидуални упражнения, екипна работа и проектни задачи. Разработени са учебни програми, съвместно с представители на бизнеса.

 1. Реализирани са дигиталните проекти „Проектиране на СМАРТ КОЛА РОБОТ“,Проектиране на АВТОМАТИЗИРАН КОШ – РОБОТ“, Игрална дъска „ЛАБИРИНТ“ и „LED КУБ“ от инж. Християн Иванов старши учител, практическо обучение в ПН „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, съвместно с учениците от XIA клас, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“.
 2. Реализирани са дигиталните проекти „Разработка на онлайн приложение за управление на паркинг“ и „Разработка на онлайн приложение за изчисляване услугите на компютърна фирма, извършваща хардуерни услуги“ от инж. Пламен Петков учител, теоретично обучение в ПН „Компютърни науки“, съвместно с учениците от XIA клас, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“.
 3. Реализирани са дигиталните проекти „3D принтиране и моделиране“ и „Създаване на училищен уеб сайт“ от инж. Мартин Николов – учител, практическо обучение в ПН „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, съвместно с учениците от XIIA клас втора група, професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“.
 4. Реализиран е дигитален проект „Изследване на видовете клоширани поли, тяхното формообразуване и създаване на технологична  последователност на дамска рокля, рязана в талията с използване на инструментите на програмата Paint“ от инж. Десислава Игнатова – старши учител, теоретично обучение в ПН „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“, съвместно с учениците от XIГ клас, професия „Моделиер – технолог на облекло“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“.
 5. Реализиран е дигитален проект „Дизайн и моделиране на дамско облекло с изследване на декоративните особености на българската народна носия от Родопския регион“ – проектиране на модна колекция от инж. Десислава Игнатова – старши учител, теоретично обучение в ПН „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“, съвместно с учениците от XIIA клас 1 група, професия „Моделиер – технолог на облекло“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“.
 6. Реализиран е дигитален проект по история и цивилизации във връзка с 200 години от рождението на Георги С. Раковски на тема: „Мъжът със стоте ръце“ от Бойко Михайлов и Димитринка Великова, ръководители на „Кино клуб ПГТЛП“. Филмът е класиран на първо място в Пети национален конкурс за историческа памет „Будител“ и Национална историческа конференция „200 години от рождението на Георги С. Раковски“, тема: „Мисъл и желязо, лира и тръба“.

https://www.pgtlp-popovo.info/kino_club.html

       За реализиране на модерен и ефективен учебен процес се използва динамичен модел на работа в богата на технологии среда. Съчетават се възможностите на средата, разнообразни методи на преподаване, различни организационни форми, интегриране на технологии и използване на учебно съдържание, с цел поставяне на ученика в активна позиция. Училищният ETech&Art център съдейства за създаване не просто на един учебен процес, а на едно учебно „преживяване“, което засили интереса на учениците към изучаваната материя.

 1. Реализиран традиционен урок с интерактивни елементи по БЕЛ, тема на урока „За любовта, за вярата и надеждата и темата за труда и творчеството в другите изкуства“ от Гюлхан Ахмедова – старши учител по български език и литература и английски език, съвместно с ученици от XII „а“ клас 2 група, професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“.
 2. Реализиран традиционен урок с интерактивни елементи по БЕЛ, тема на урока „Непознатият Яворов“ от Гюлхан Ахмедова – старши учител по български език и литература и английски език, съвместно с ученици от XI „а“ клас, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“.
 3. Реализиран традиционен урок с интерактивни елементи по руски език, тема на урока „Как жить экологично“ ог Анна Цонева – старши учител по български език и литература и руски език, съвместно с ученици от XI „а“ клас, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“.
 4. Реализиран бинарен урок под мотото „Руският език в помощ на обучението по професионална подготовка“, тема на урока „Автомобилите на бъдещето“ от Анна Цонева – старши учител по български език и литература и руски език и инж. Даниела Николова – старши учител, практическо обучение в ПН „Електротехника и енергетика“, съвместно с ученици от XI „в“ и XII „б“ клас, професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“.
 5. Реализиран традиционен урок с интерактивни елементи, тема на урока „Други видове мехатронни системи в автомобила“ от инж. Даниела Николова – старши учител, практическо обучение в ПН „Електротехника и енергетика“, съвместно с ученици от XII „б“ клас, професия „Електротехник“, специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“.
 6. Реализиран бинарен урок по биология и здравно образование и история и цивилизации под мотото „Науката срещу расизма“ от Димитринка Великова – старши учител по биология и здравно образование и химия и ООС и Бойко Михайлов – старши учител по история и цивилизации и география и икономика, съвместно с ученици от IX „а“ и X „а“ клас, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“, ПН „Компютърни науки“.
 7. Реализиран бинарен урок под мотото „Защо програмистите изучават философия?“, тема на урока „Логическото познание в програмирането“от Александър Русев – старши учител по философски цикъл и география и икономика и инж. Пламен Петков – учител, теоретично обучение в ПН „Компютърни науки“, съвместно с ученици от IX „а“ и X „а“ клас, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“, ПН „Компютърни науки“.
 8. Реализирани са интегрирани уроци с представител на работодателската организация „РОДИНА – ПОПОВО“ ООД с използване на подхода „супервизия“ за надграждане на практически професионални умения, тема на урока „Народно приложно изкуство – изработване на папионка с българска шевица по метода „плъстене““ и „Изработване на дамска пола с използване на мулажен метод“ от Димитринка Стойкова – учител методик, съвместно с ученици от X „а“ клас 1 група, професия: „Модист“, специалност: „Бутикови облекла“.

       Работните места, които изградихме са практически и симулационно ориентирани, което стимулира изследователският подход при обучението, както и модел, основан на тестване и критично мислене. Центърът предостави работа на учениците по създаване на приложни проекти, които решават реални казуси и проблеми на бизнеса и бита на съвременния човек и общество. С помощта на електрониката и роботиката, изследвания, експерименти и анализи, учениците могат да създават икономически и технологични решения, основани на предпоставката за интегрирано управление на природните ресурси и инфраструктурите. Възлагането на разнообразни и привлекателни работни задачи в приятна учебна среда мотивира учениците за придобиване на нови знания и специфични умения в областите на хардуерен дизайн, облачни технологии, роботика и сензорни системи, изкуствен интелект и съдейства за поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знания, формиране на компетентности и развитие на умения за учене през целия живот.

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО