Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА
2020 - 2022 ГОДИНА
ПОКАНА за родителска среща на основание чл. 11 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата.

ПОКАНА за събрание на родителите, избрани на първи етап на родителските срещи на всеки клас, във връзка с учредяване на Обществен съвет към ПГТЛП
Протокол от събрание на родителите на ученици, обучаващи се в ПГТЛП гр. Попово през учебната 2019/2020 г., провело се на 28.11.2019 г.
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата.
Глава четиринадесета ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ от ЗПУО.
СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. ПОПОВО