Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Газова техника
Учебен план

През учебната 2007/2008 год. в нашата гимназия се откри нова актуална специалност – Газова техника, която се котира успешно на пазара на труда.

През курса на обучение учениците изучават освен всички общообразователни предмети и общотехнически и специални предмети :термодинамика, измерване ,хидравлични машини, газови горивни устройства, автомобилни газови уредби, газови инсталации – битови и промишлени, тяхното проектиране, демонтаж ,ремонт и монтаж и експлоатация им.

Добрата подготовка, която получават им дава право да кандидатстват във всички специалности на Университети в страната и чужбина, а също така и по съответната специалност в ТУ-София; ТУ-Варна; Русенски Университет „Ангел Кънчев”; Минно-геоложки Университет – София.

Професионалната подготовка се извършва от преподаватели със съответната специалност в оборудвани кабинети и работилници, а също така и в базата на “Газоснабдяване Попово” АД, за провеждане на стажове - летни и през учебната година. “Овергаз Инк.”-АД спонсорират и стимулират учащите, като организират Национална олимпиада по презентиране на теми от изучаваните общотехнически и специални предмети - на класиралите се ученици се раздават награди и осигуряват участие в стажантско лято-заедно със студенти от същата специалност; Национално състезание за най-добър газов техник, като класираните на първо място получават мотори ”Хонда”, на второ място - лаптопи, а на трето - компютри.

При срок но обучение пет години и полагане на Държавен квалификационен изпит по теория и практика на специалността получават трета квалификационна степен- Газов техник, а при четири години – втора квалификационна степен – Газов монтьор.

Завършилите тази специалност могат да се реализират като: - техници на газови уредби в различните Автосервизи и фирми удостоверяващи изправността и годността на автомобилните газови уредби; - газови техници в газоснабдителните и газоразпределителните дружества на територията на цялата страна, рекламни агенти и мениджъри на газова техника на различните фирми производители.

Приема на ученици за тази специалност се осъществява по бал, получен от оценки на следните предмети и по следния начин: -утроената оценка по физика; -оценката по математика; -оценката по български език и литература.