Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Междуинституционален план за превенция на агресията

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
Информация за същността на всеки вид социална услуга
Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации