Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

Административни услуги от ПГТЛП

Във връзка с Писмо № 9105–19 от 17.01.2019 г. на г-жа Таня Михайлова, заместник–министър на образованието и науката и в изпълнение на Решение № 704 от 05.10.2018 г., ПГТЛП гр. Попово предоставя следната задължителна информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование
 

Административни услуги: