Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

За контакти

Каролина Димова Христова-Маркова
Директор

0879 956 305
pgtlp@pgtlp-popovo.info
2540601@edu.mon.bg

инж. Полина Димитрова Начева
Заместник директор по учебно-производствената дейност
0898 578 006
ЗАС - Тинка Иванова 0878 596326
Главен счетоводител - Юлия Неделчева 0878 596 313