Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

БИНАРЕН УРОК в ПН „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА“

На 06.03.2024 г. в Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово, с учениците от IX „в“ клас,  професия „Електромонтьор“, специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“ се проведе бинарен урок по английски език и електрообзавеждане на автомобила под мотото „Английският език в помощ на обучението по професионална подготовка“.

Основната част на урока включваше три задачи.

За изпълнението на първа задача на учениците бе предоставен линк към LIVEWORKSHEETS. Те трябваше да проучат картинката от работния лист, да преведат на български език дадените под нея части на автомобила и да ги подредят на правилните им места. След това последва обсъждане на затрудненията, които са срещнали учениците при изпълнението на задачата.

 Втората задача се състоеше в допълването на изречения, свързани с електрообзавеждането на автомобила. Предварително бе проведена беседа на български език за предназначението на дадените за допълване части, след което на учениците бе даден работен лист, който те трябваше да попълнят. Проверката на изпълнението на задачата се осъществи през MozaBook.

След зареждане на дадения към третата задача линк, учениците получиха достъп до виртуален симулатор на електрообзавеждането на автомобил, който тепърва ще започнат да използват при усвояването на професионални компетентности. Затова задачата им бе да преведат от английски на български език менюто и инструментите на симулатора.

В заключителната част на урока бяха обсъдени ползата от него, активността на учениците и изпълнението на поставените задачи.

ИНЖ. ДАНИЕЛА НИКОЛОВА
СТАРШИ УЧИТЕЛ, ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

МЕЛЕК ОСМАНОВА
УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК