Професионална гимназия
по техника и лека промишленост,  гр. Попово

МОБИЛНОСТ на УЧИТЕЛИ от ПГТЛП, гр. ПОПОВО в БОЛОНЯ, ИТАЛИЯ

      В периода от 26.03.2024 г. до 01.04.2024 г. вкл. се реализира мобилност на 10 (десет) учители от ПГТЛП, гр. Попово в изпълнение на дейностите по проект  № 2023-1-BG01-KA121-VET-000121945, спрямо акредитация № 2022-1-BG01-KA120-VET-000107341 в Болоня, Италия, финансиран по програма „Еразъм +“.

       Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово, изпрати на едноседмично работно посещение 5 (пет) изявени педагогически специалисти, преподаващи специализирани предмети в гимназията, свързани с  IТ индустрия, графичен и моден дизайн и електротехника. Базовите и ключовите компетентности се формират с учебните програми по всички предмети в общообразователната подготовка, затова в проекта са включени 5 (пет) изявени педагогически специалисти от ООП, постигнали високи успехи в учебната дейност.

       Мобилността се реализира чрез посещения на учебни заведения за обмен на добри практики и запознаване с образователната система на Италия. Учителите обогатиха своите професионални компетентности, обмениха опит и повишиха културната си осведоменост.

       Запознаването с практиките в управлението, организацията и обучението на място в учебни заведения е крачка към осъвременяването и подобряването на учебните програми по практика.

       Сътрудничеството с международните ни партньори от Болоня, Италия доведе до осъществяване на съвместни дейности и проекти и обмен на информация.

 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО