Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП гр. Попово и Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив

В периода 29-30.10.2019 г. ученици от IX „а“ клас на ПГТЛП гр. Попово, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ посетиха Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив и участваха в открити уроци на тема „Изкуствен интелект“....

Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП гр. Попово и Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив

 

През последните години настъпиха значителни промени в науката, техниката и образованието, породени от развитието на технологиите. Поставено е началото на нов етап в развитието на обществото, в който информационните и комуникационни технологии ще имат все по-значителна роля във всички аспекти на живота ни. Усилията са насочени в преориентация на обучението от традиционното към новото, свързано с компютърното и информационно обслужване.

В периода 29-30.10.2019 г. ученици от IX „а“ клас на ПГТЛП гр. Попово, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ посетиха Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив и участваха в открити уроци на тема „Изкуствен интелект“. Нашите ученици взеха активно участие, разсъждаваха върху приложенията, ползите и отрицателните страни на изкуствения интелект. Съвместно с възпитаниците на математическата гимназия решаваха задачи в сферата на генното инженерство, в което широко приложение намира компютърното моделиране. Достигнаха до извода, че изкуственият интелект намира приложение там, където не е възможно до момента човекът да се справи сам. А нашите ученици правят заявка да са едни от първите в това. След урока директорът на Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив г-жа Карапеева ни разказа за дългогодишната история на гимназията, показа ни „Стената на славата“, където са всички ученици, удостоени с национални и международни отличия. Разгледахме и материално-техническата база на гимназията, като особено впечатление ни направи изложбата на ученици с профил „Графичен дизайн“.

През м. ноември 2019 г. ще приемем учениците на математическата гимназия, които ще се включат в практически уроци на тема „Изграждане на технически умения за програмиране на микроконтролер, логическо мислене и работа със специализиран софтуер“.

Директорите на двете гимназии се договориха да продължи успешното сътрудничество, свързано с обмяна на иновации.ИНЖ. ХРИСТИЯН ИВАНОВ

СТАРШИ УЧИТЕЛ, ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ