Професионална гимназия
по техника и лека промишленост гр. Попово

Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП гр. Попово и Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив

Под ръководството на инж. Хр. Иванов и инж. М. Николов учениците на ПГТЛП демонстрираха пред математиците от Пловдив практически умения за работа със специализиран софтуер, като ...

Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП гр. Попово и Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив

 

В периода 11–13.11.2019 г. ученици от IX „а“ клас на ПГТЛП гр. Попово, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ посрещнаха ученици от IX клас на Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив. Под ръководството на инж. Хр. Иванов и инж. М. Николов учениците на ПГТЛП демонстрираха пред математиците от Пловдив практически умения за работа със специализиран софтуер, като създадоха различни приложения (компютърно моделирани) за мобилен телефон. Чрез тези приложения може да се направи така, че телефонът ви да може да говори, да изписва определен текст, да издава звуци, да рисува, смята и още хиляди възможности. Представиха разработена програма, която с помощта на 3D принтер да създава обемни обекти. Първо се създава обектът със специализирана програма, след което се конвертира в подходящ файлов формат и след това се принтира готовият обект. Изградиха и специализирано електронно табло за спортни събития и го демонстрираха с охота.

След урока директорът на ПГТЛП гр. Попово г-жа Христова – Маркова запозна партньорите от Пловдив с дългогодишната история на гимназията, с успехите и постиженията на талантливите ни ученици и отличната материално – техническа база.

Директорите на двете гимназии се договориха да продължи успешното сътрудничество, свързано с обмяна на иновации.ИНЖ. ХРИСТИЯН ИВАНОВ

СТАРШИ УЧИТЕЛ, ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ